Jakość i rzetelność

Laboratorium

Akredytowane laboratorium badawcze
Oceny zanieczyszczenia terenów
Monitoring środowiska

Badania fizykochemiczne obejmują szeroki zakres analiz środowiska naturalnego, w tym badania wód podziemnych i powierzchniowych, badania ścieków, gleb oraz odpadów i surowców skalnych. W ofercie usług znajdują się badania zarówno dla potrzeb monitoringu środowiska gruntowo-wodnego jak również dla oceny stopnia zanieczyszczenia terenu (w tym badania zawartości węglowodorów ropopochodnych, WWA oraz metali ciężkich). Pracownia Analiz Fizykochemicznych wyposażona jest w nowoczesną aparaturę pomiarową oraz objęta jest rygorystyczną kontrolą jakości. Potwierdzeniem wysokich kompetencji jest akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, której aktualny zakres dostępny jest na stronie PCA Szczegółowy opis działalności laboratorium PROMEA dostępny po kliknięciu poniżej.

Szczegóły
Oferta wykonywanych badań jest niezwykle szeroka i dotyczy analizy próbek środowiskowych w zakresie obejmującym m.in.:

  • badania monitoringowe,
  • badania ścieków (ChZT, BZT5, zawiesina ogólna, ropopochodne),
  • badania zawartości głównych kationów i anionów w wodach i ściekach,
  • chlorowcopochodne (THM) oraz pestycydy chloroorganiczne metodą chromatografii gazowej,
  • jednopierścieniowe węglowodory aromatyczne (BTEX – benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren) metodą chromatografii gazowej,
  • metale ciężkie metodą absorpcji atomowej (ASA, ICP),
  • podstawowe aniony (jodki, bromki, fluorki, chlorki, siarczany, fosforany, azotany, azotyny) metodą chromatografii jonowej (IC),
  • podstawowe pomiary fizykochemiczne, w tym pomiary terenowe,
  • węglowodory ropopochodne (benzyny, olej mineralny) metodą chromatografii gazowej,
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) metodą chromatografii cieczowej (HPLC).

Badania wyrobów i materiałów budowlanych

Badania biegłości z zakresu analizy kruszyw, kamienia naturalnego oraz gruntów zawierają programy:

INDUSTRY

INDUSTRY – jest to cykliczny program akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji. Aktualny zakres akredytacji Nr PT 007 dostępny jest na stronie PCA.
Program obejmuje badania biegłości właściwości fizycznych kruszyw oraz kamienia naturalnego m.in. badanie zawartości wody, odporności na ścieranie i rozdrabnianie, mrozoodporności w soli i wodzie, nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym, zawartości drobnych cząstek.
Badania biegłości z zakresu analizy kruszyw, kamienia naturalnego oraz gruntów zawierają programy:

Harmonogram

Opis programu

Skrócony opis programu

Zgłoś swój udział

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION – program obejmuje w swym zakresie badania biegłości właściwości fizycznych i chemicznych kruszywa, gruntu i kamienia naturalnego m.in. wskaźnik kształtu i płaskości, skład ziarnowy, gęstość nasypowa w stanie luźnym i zagęszczonym, wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego.
Szczegółowe informacje są dostępne poniżej:

Harmonogram

Opis programu

Skrócony opis programu

Zgłoś swój udział

Jakość i rzetelność

Badania biegłości

INDUSTRY

Szczegółowe informacje są dostępne poniżej:

Harmonogram

Opis programu

Zgłoś swój udział

Skrócony opis programu

Badania chemiczne i fizyczne wód, ścieków, gleb

ENVIRON

Badania biegłości z zakresu analiz wody powierzchniowej, wody do spożycia, wody podziemnej, ścieków, osadu ściekowego oraz gleb zawiera program ENVIRON.
Badane wielkości, koszty udziału, daty realizacji rund oraz możliwość zgłoszenia udziału w programie dostępne są w dokumentach poniżej:

Harmonogram

Opis programu

Zgłoś swój udział

Skrócony opis programu

Pobieranie próbek środowiskowych

SAMPLING

Program SAMPLING oferuje badania biegłości w zakresie pobierania próbek wody do spożycia, wody podziemnej, wody powierzchniowej, wody basenowej, ścieków, osadu ściekowego, gleby, odpadów, kruszywa oraz biogazu.
Badane wielkości, koszty udziału, daty realizacji rund oraz możliwość zgłoszenia udziału w programie dostępne są w dokumentach poniżej:

Harmonogram

Opis programu

Zgłoś swój udział

Skrócony opis programu

Badania mikrobiologiczne wody do spożycia

MICROBIOLOGY

W ofercie programu MICROBIOLOGY znajdują się badania biegłości z zakresu badań mikrobiologicznych wody do spożycia.
Badane wielkości, koszty udziału, daty realizacji rund oraz możliwość zgłoszenia udziału w programie dostępne są w dokumentach poniżej:

Harmonogram

Opis programu

Zgłoś swój udział

Skrócony opis programu

Informujemy, że spółka Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach jest w likwidacji.

Obecnie zajmujemy się kończeniem rozpoczętych prac, nie przyjmujemy nowych zleceń i nie organizujemy badań biegłości.

Dziękujemy za wieloletnie zaufanie. Było nam niezmiernie miło z Państwem współpracować w ciągu minionych dekad naszej działalności.

Telefon/Fax

Tel. 41 365 10 00
Fax. 41 365 10 10

EMAIL

info@pgkielce.pl

Adres

ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce

Dane firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O. w likwidacji
KRS: 0000218880 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679
REGON: 292884283 NIP: 6572586754
SWIFT: INGBPLPW
BDO: 000005627

Laboratorium

Geologia i ochrona środowiska

Badania biegłości

Pomiary warunków BHP