Sprawdź status zlecenia

Jakość i rzetelność

Laboratorium

Akredytowane laboratorium badawcze
Oceny zanieczyszczenia terenów
Monitoring środowiska

Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Mikrobiologicznych

Badania fizykochemiczne obejmują szeroki zakres analiz środowiska naturalnego, w tym badania wód podziemnych i powierzchniowych, wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi, badania ścieków, gleb oraz surowców skalnych. W ofercie usług znajdują się badania zarówno dla potrzeb monitoringu środowiska gruntowo-wodnego jak również dla oceny stopnia zanieczyszczenia terenu (w tym badania zawartości węglowodorów ropopochodnych, WWA oraz metali). Pracownia Analiz Fizykochemicznych I Mikrobiologicznych wyposażona jest w nowoczesną aparaturę pomiarową oraz objęta jest rygorystyczną kontrolą jakości. Potwierdzeniem wysokich kompetencji jest akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, której aktualny zakres dostępny jest na stronie PCA Szczegółowy opis działalności laboratorium PROMEA dostępny po kliknięciu poniżej.

Badania fizykochemiczne - szczegóły

Oferta wykonywanych badań jest niezwykle szeroka i dotyczy analizy próbek środowiskowych w zakresie obejmującym m.in.:

 • badania monitoringowe,
 • badania ścieków (ChZT, BZT5, zawiesina ogólna, węglowodory ropopochodne),
 • badania wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi w tym badania sensoryczne,
 • badania wód na pływalniach, 
 • oznaczenie zawartości anionów w wodach i ściekach techniką chromatografii jonowej (IC)
 • oznaczenie stężenia pierwiastków: absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)  oraz atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej (ICP-OES),
 • oznaczenia stężenia łatwo lotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów  oraz trihalogenometanów (THM) techniką chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS),
 • oznaczenie stężenia węglowodorów ropopochodnych (benzyny, olej mineralny) oraz jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (BTEX – benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren) techniką chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID),
 • oznaczenie stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) metodą chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD).

Specjalizujemy się w badaniach mikrobiologicznych wody, co stanowi doskonałe uzupełnienie oferty analiz fizykochemicznych. Potwierdzeniem naszych kompetencji jest regularny udział w renomowanych porównaniach międzylaboratoryjnych oraz zatwierdzenie zakresu badań wody do spożycia przez Sanepid w drodze decyzji administracyjnej. Nasze doświadczenie to tysiące przebadanych ujęć wody. Wykonywane badania mikrobiologiczne objęte są zakresem akredytacji AB 10 10.
Szczegółowy opis działalności laboratorium dostępny jest poniżej.

Badania mikrobiologiczne - szczegóły

Badania wody – woda do spożycia:

 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C
 • Bakterie grupy coli
 • Escherichia coli
 • Enterokoki kałowe
 • Clostridium perfringens łącznie ze sporami

Badania wody – woda na pływalniach:

 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C
 • Escherichia coli
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Gronkowce koagulazododatnie
 • Legionella sp.

Pracownia Badań Terenowych i Geotechnicznych

Akredytowane pobieranie próbek wody, ścieków, gleby oraz odpadów do badań wykonujemy na terenie całej Polski. Oferujemy badania terenowe, wśród których są zarówno podstawowe parametry takie jak temperatura, odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa czy potencjał redoks, a także specjalistyczne pomiary dotyczące np. składu i emisji gazów składowiskowych oraz pomiary geodezyjne. Dla potrzeb wszelkich prac terenowych dysponujemy szeroką flotą pojazdów oraz zaawansowanym zapleczem technicznym. Pracownia Badań Terenowych i Geotechnicznych wykonuje również pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy. W ofercie usług naszego laboratorium znajdują się m.in. pomiary hałasu, drgań, pyłów przemysłowych, czynników chemicznych oraz natężenia oświetlenia. Pobieranie próbek do badań, pomiary terenowe oraz pomiary warunków BHP objęte są naszym zakresem akredytacji, aktualny zakres dostępny jest na stronie PCA. Szczegółowy opis działalności laboratorium PROMEA dostępny jest poniżej.

Badania terenowe - szczegóły

Zakres badań obejmuje m.in.:

 • pobieranie próbek wód do spożycia przez ludzi, wód na pływalniach, wód podziemnych oraz wód powierzchniowych,
 • pobieranie próbek ścieków (ścieki surowe, oczyszczone, przemysłowe, wody opadowe  i roztopowe, wody kopalniane),
 • pobieranie próbek odpadów,
 • pobieranie próbek gleb,
 • wykonywanie pomiarów terenowych wód i ścieków m.in. temperatura, pH, PEW, redox, chlor wolny, ogólny i związany (chloraminy), ozon
 • pomiary składu i emisji gazów składowiskowych,
 • ocenę sprawności odprowadzania gazu składowiskowego,
 • badanie przebiegu osiadania i stateczności składowiska,
 • pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy (hałas, drgania mechaniczne, pyły przemysłowe),
 • pomiary czynników uciążliwych na stanowiskach pracy (oświetlenie),
 • pomiary hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.

Pracownia Badań Terenowych i Geotechnicznych oferuje również badania fizykomechaniczne gruntów, surowców skalnych oraz kamienia naturalnego Zakres analiz obejmuje m.in. ocenę przydatności kruszywa do celów budownictwa drogowego, kolejowego i ogólnego. Oferujemy badania gruntów dla potrzeb prac ziemnych oraz oceny stopnia zanieczyszczenia ziemi mi.in. określenie współczynnika wodoprzepuszczalności. Pracownia rozwija, również zakres analiz odpadów.  Aktualny zakres akredytacji dostępny jest na stronie PCA. Szczegółowy opis działalności laboratorium PROMEA dostępny jest poniżej.

Badania geotechniczne - szczegóły

Zakres badań obejmuje m.in.:

 • badania gruntów dla potrzeb prac ziemnych,
 • określenie wodoprzepuszczalności gruntów,
 • badania jakości surowców skalnych i kruszyw do odpowiednich celów (m.in. budownictwa drogowego, kolejowego i ogólnego, przydatność do betonów i zapraw),
 • badania odpadów (AT4, OWO, straty prażenia)
 • badania odpadów kwalifikowanych jako paliwa alternatywne (ciepło spalania, H, C, N, S)

Potwierdzenie jakości

Aktualności

O nas

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. to podmiot, którego początki sięgają 1951 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy niezliczoną liczbę projektów, a wśród nich wiele prac strategicznych dla rozwoju krajowej gospodarki. Przez wszystkie lata naszego funkcjonowania istotnym obszarem działalności były badania laboratoryjne. Sukcesywnie rozwijane laboratorium badawcze osiągnęło obecnie status jednego z czołowych laboratoriów w Polsce. Nowoczesne wyposażenie i profesjonalna kadra sprawiają, że możliwości analityczne Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. wykraczają daleko poza badania geologiczne i ochronę środowiska. W celu promowania usług laboratoryjnych powołana została marka PROMEA stanowiąca oficjalny znak towarowy naszej firmy. PROMEA obejmuje działalność Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. ściśle związaną z usługami laboratoryjnymi. Zakres naszych działań obejmuje też monitoring środowiska i badania międzylaboratoryjne. Wszystkie metody badawcze stosowane w rutynowej pracy są zgodne ze standardami ISO 9001, ISO 14001, PN 45001 (Polityka ZSZ).

Informacje kontaktowe

Adres

ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce

Telefon/Fax

Tel. 41 365 10 00
Fax. 41 365 10 10

EMAIL

info@pgkielce.pl

Dane firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O.
KRS: 0000218880 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679
REGON: 292884283 NIP: 6572586754
SWIFT: INGBPLPW
BDO: 000005627

Laboratorium

Geologia i ochrona środowiska

Badania biegłości

Pomiary warunków BHP