Pomiary warunków BHP

W ofercie usług naszego laboratorium znajdują się m.in. pomiary hałasu, drgań, pyłów
przemysłowych, czynników chemicznych oraz natężenia oświetlenia.

Badania i pomiary czynników szkodliwych

Badania i pomiary czynników szkodliwych oraz uciążliwych w środowisku pracy są podstawą
do ochrony życia i zdrowia pracowników. Stopień zagrożenia zdrowia pracowników zależy od
stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego lub uciążliwego, czasu i częstości narażenia,
rodzaju pracy, dróg wchłaniania lub oddziaływania, wieku pracownika oraz płci.

Obowiązek przeprowadzania, rejestrowania i przechowywania wyników tych badań oraz
pomiarów spoczywa na pracodawcy z tytułu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego
2011 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy. Poprawne pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia pracowników
wykonują akredytowane laboratoria.

W zależności od charakteru działania czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy dzieli
się na: fizyczne (hałas, pyły, drgania, oświetlenie, promieniowania np. podczerwone, pola
elektromagnetyczne) biologiczne (drobnoustroje komórkowe, pasożyty, grzyby), chemiczne
(substancje toksyczne, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne) oraz psychofizyczne
(obciążenie fizyczne statyczne i dynamiczne, obciążenie psychiczne).

Pomiary warunków BHP, kompleksowa oferta.

W ofercie usług naszego laboratorium znajdują się m.in. pomiary hałasu, drgań, pyłów
przemysłowych, czynników chemicznych oraz natężenia oświetlenia.

Dzięki wykonaniu badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz uciążliwych na stanowisku
pracy możliwe będzie zwiększenie bezpieczeństwa pracy w zakładzie, zmniejszenie ilości
chorób zawodowych pracowników, co przełoży się również na ich wydajność i jakość pracy,
wpływając tym samym na większe dochody zakładu.

Laboratorium PROMEA wyróżnia dynamiczność w działaniu oraz kompleksowe zarządzanie
jakością, które ułatwiają realizację powierzonych zadań. Nowoczesne wyposażenie,
profesjonalna kadra, korzystanie z innowacyjnych technologii umożliwiają zwiększenie
możliwości analitycznych Laboratorium PROMEA oraz ciągle poszerzanie zakresu akredytacji.

Badania środowiskowa pracy objęte są zakresem akredytacji nr AB 1010.

Szczegółowy opis działalności laboratorium PROMEA dostępny jest poniżej:
Równoważny poziom dźwięku A
Maksymalny poziom dźwięku A
Zakres: (20 – 135) dB
Szczytowy poziom dźwięku C
Zakres: (40 – 138) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: – 8 godz. dobowego wymiaru czasu pracy – przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)

Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa Równomierność oświetlenia (z obliczeń)

Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na: – pyły przemysłowe – frakcja wdychalna – frakcja respirabilna – substancje nieorganiczne – frakcja respirabilna Wskaźnik narażenia (z obliczeń)
Stężenie pyłowych czynników szkodliwych – frakcja wdychalna

– Apatyty i fosforyty
– Asfalt naftowy
– Cement portlandzki
– Ditlenek tytanu
– Grafit naturalny
– Grafit syntetyczny
– Kaolin
– Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna
– Pyły drewna
– Pyły mąki
– Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność
– Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki
– Siarczan (VI) wapnia (gips)
– Sadza techniczna
– Talk
– Węgiel (kamienny, brunatny)

– Węglan magnezu wapnia (dolomit)
– Węglik krzemu, niewłóknisty
Zakres: (0,10 – 17,03) mg/m3
Metoda filtracyjno-wagowa
Stężenie pyłowych czynników
szkodliwych – frakcja respirabilna
– Apatyty i fosforyty
– Cement portlandzki
– Grafit naturalny
– Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna
– Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki
– Spaliny silnika Diesla
– Talk
– Węgiel (kamienny, brunatny)
Zakres: (0,09 – 12,56) mg/m3
Metoda filtracyjno-wagowa

Certyfikaty zintegrowanego systemu zarządzania

Aktualności

O nas

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. to podmiot, którego początki sięgają 1951 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy niezliczoną liczbę projektów, a wśród nich wiele prac strategicznych dla rozwoju krajowej gospodarki. Przez wszystkie lata naszego funkcjonowania istotnym obszarem działalności były badania laboratoryjne. Sukcesywnie rozwijane laboratorium badawcze osiągnęło obecnie status jednego z czołowych laboratoriów w Polsce. Nowoczesne wyposażenie i profesjonalna kadra sprawiają, że możliwości analityczne Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. wykraczają daleko poza geologię i ochronę środowiska. W celu promowania usług laboratoryjnych powołana została marka PROMEA stanowiąca oficjalny znak towarowy naszej firmy. PROMEA obejmuje działalność Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. ściśle związaną z usługami laboratoryjnymi.

Informacje kontaktowe

Adres

ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce

Telefon/Fax

Tel. 41 365 10 00
Fax. 41 365 10 10

EMAIL

info@pgkielce.pl

Dane firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O.
KRS: 0000218880 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679
SWIFT: INGBPLPW

Laboratorium

Geologia i ochrona środowiska

Badania biegłości

Pomiary warunków BHP