Jakość i rzetelność

Monitoring środowiska

Kompleksowe monitorowanie środowiska przyrodniczego

Monitoring środowiska przyrodniczego

Monitoring środowiska jest to zintegrowany system wykonywania pomiarów, oceny oraz prognozowania stanu środowiska. Jak również badania porównawcze. Celem systemu jest dostarczanie kompleksowych i zbilansowanych informacji organom administracji. Informacje te w szczególności dotyczą:
a) stanu poszczególnych elementów środowiska naturalnego wraz z informacjami o przekroczeniach dopuszczalnych norm,
b) zmian występujących w stanie elementów przyrodniczych wraz z określeniem przyczynowo skutkowym występowania tych zmian.

Realizujemy usługi z zakresu prowadzenia monitoringu środowiska dla:

· ujęć wód podziemnych,
· odwadniania wyrobisk górniczych,
· składowisk odpadów,
· stacji paliw,
· kompleksów wojskowych,
· zakładów przemysłowych,
· przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Monitoring środowiska obejmuje m. in.:

· badania poziomu występowania wód podziemnych,
· badania fizyko-chemiczne wód podziemnych, odciekowych i powierzchniowych,
· badania składu i emisji gazu składowiskowego,
· badania sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego,
· pomiary osiadania powierzchni składowiska odpadów oraz stateczności zboczy przy wykorzystaniu nowoczesnych technik geodezyjnych i geotechnicznych,
· badania struktury i składu masy deponowanych odpadów.

Prace kończą się przygotowaniem raportu obejmującego zestawienie i analizę wyników prowadzonych badań z uwzględnieniem wartości dopuszczalnych wynikających z decyzji administracyjnych lub właściwych aktów prawnych.

 

Nasze pozostałe usługi obejmują również badania międzylaboratoryjne, badania porównawcze, wykonywanie badań biegłości czy remediacja.

Informujemy, że spółka Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach jest w likwidacji.

Obecnie zajmujemy się kończeniem rozpoczętych prac, nie przyjmujemy nowych zleceń i nie organizujemy badań biegłości.

Dziękujemy za wieloletnie zaufanie. Było nam niezmiernie miło z Państwem współpracować w ciągu minionych dekad naszej działalności.

Telefon/Fax

Tel. 41 365 10 00
Fax. 41 365 10 10

EMAIL

info@pgkielce.pl

Adres

ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce

Dane firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O. w likwidacji
KRS: 0000218880 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679
REGON: 292884283 NIP: 6572586754
SWIFT: INGBPLPW
BDO: 000005627