Jakość i rzetelność

Akredytowane pobieranie próbek

Specjalizujemy się w akredytowanym poborze próbek

Akredytacja poboru próbek

W odpowiedzi na Państwa liczne pytania informujemy, że nasze laboratorium jest akredytowane w zakresie pobierania próbek gruntu (gleby) do badań chemicznych i fizycznych.

Akredytacja poboru próbek została udzielona naszemu Przedsiębiorstwu przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie w 2009 r.

Akredytowany pobór próbek

Akredytowany pobór próbek obejmuje takie dziadziny badań jak:
– badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
– badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
– badania właściwości fizycznych (N)
– pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Oraz dotyczy obiektów takich jak:
– wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane,
– próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba (grunt), odpady, osady i ścieki,
– wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi – w tym żywność.

Akredytowany pobór gruntu

Akredytowany pobór gruntu (gleb) przeprowadzany jest przez przeszkolonych i wyspecjalizowanych pracowników. Jest to szczególnie istotne, ponieważ właściwe pobranie próbek gruntu ma bezpośredni wpływ na ostateczne wyniki badań.

Badanie gruntu może obejmować takie cechy jak:
– analiza sitowa
– analiza areometryczna
– całkowita powierzchnia właściwa
– zawartość części org. – prażenie
– zawartość części org. – utlenianie
– wilgotność gruntu
– gęstość objętościowa – w parafinie
– gęstość objętościowa – w pierścieniu lub w cylindrze
– gęstość właściwa
– granica plastyczności
– granica płynności
– porowatość
– stopień plastyczności
– edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej
– edometryczny moduł ściśliwości wtórnej
– wilgotność optymalna
– maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego
wodoprzepuszczalność gruntów spoistych
– wodoprzepuszczalność gruntów sypkich

Podstawa prawna wykonywania pobierania próbek oraz wykonywania badań zawarta jest w http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001395+2016%2409%2405min=1 (Dz.U. poz. 1395)

 

Oferujemy również: usuwanie ropopochodnych, remediację terenów, oczyszczanie ziemi.

Informujemy, że spółka Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach jest w likwidacji.

Obecnie zajmujemy się kończeniem rozpoczętych prac, nie przyjmujemy nowych zleceń i nie organizujemy badań biegłości.

Dziękujemy za wieloletnie zaufanie. Było nam niezmiernie miło z Państwem współpracować w ciągu minionych dekad naszej działalności.

Telefon/Fax

Tel. 41 365 10 00
Fax. 41 365 10 10

EMAIL

info@pgkielce.pl

Adres

ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce

Dane firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O. w likwidacji
KRS: 0000218880 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679
REGON: 292884283 NIP: 6572586754
SWIFT: INGBPLPW
BDO: 000005627