Jakość i rzetelność

Wodoprzepuszczalność

Kompleksowe badania wodoprzepuszczalności gruntu

Badania wodoprzepuszczalności

Czym jest wodoprzepuszczalność

Wodoprzepuszczalność jest to zdolność gruntu do przepuszczania wody. Na poziom przepuszczalności wody przez grunt mają wpływ takie czynniki jak porowatość i uziarnienie gruntu, skład mineralny gruntu oraz temperatura wody.

Nasze laboratorium zajmuje się badaniem cech fizycznych gruntów, które wpływają na poziom jego wodoprzepuszczalności. Posiadamy niezbędny sprzęt oraz zaplecze techniczne i badawcze, które pozwala nam prowadzić precyzyjne i szczegółowe pomiary.

Badania wodoprzepuszczalności gruntu

5 września 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Dokument ten zastąpił archaiczny akt prawny z 2002 roku (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi). To co nam zaoferowano doskonałe nie jest ale o wadach i zaletach w odrębnym wpisie. Tym razem kilka słów na temat pewnego szczególnego parametru, który wraz z nowym prawem zyskał sobie popularność, mimo że niewiele się w tej kwestii zmieniło. Mowa o wodoprzepuszczalności gruntów.

 

Oferta obejmuje również: rekultywcja ex-situ, remediacja, usuwanie ropopochodnych.

Miarą wodoprzepuszczalności gruntu jest tzw. stała k (współczynnik wodoprzepuszczalności) wyrażana w cm/s, której wartość jest mocno uzależniona od porowatości gruntu. Orientacyjne wartości liczbowe współczynnika k wyglądają następująco (Z. Wiłun, Zarys Geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o., Warszawa 2007):

Tymczasem parametr, o którym mowa jest niezwykle istotny z punktu widzenia oceny stopnia zanieczyszczenia gruntu. Wynika to z faktu, że rozprzestrzenianie się (transport) substancji (w tym zanieczyszczeń) w środowisku gruntowym powodowany jest w zdecydowanej mierze transportem wody. Stąd prosta zależność, że im niższy współczynnik wodoprzepuszczalności gruntu tym mniejsze ryzyko rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. De facto grunty spoiste takie jak gliny oraz iły, charakteryzujące się bardzo niską wodoprzepuszczalnością stosowane są szeroko jako warstwy izolacyjne. Ma to wyraźne odzwierciedlenie we wspomnianym na wstępie Rozporządzeniu. Załącznik nr 1 do tego aktu, w punkcie drugim określa dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko z podziałem na grupy gruntów oraz wodoprzepuszczalność gleby i ziemi. Graniczą wartością wg prezentowanej tam tabeli jest k = 10-7 m/s (10-5 cm/s), czyli charakterystyczne dla gruntów spoistych, przy czym różnice w interpretacji wyników badań wynikające z faktu znalezienia się w obszarze powyżej lub poniżej k = 10-7 są drastyczne. Dotyczy to każdej z określonych w Rozporządzeniu substancji. Na przykład szeroko obecne i badane w gruntach terenów przemysłowych benzyny, w przypadku gruntów grupy IV mogą występować w ilości 50 mg/kg suchej masy jeżeli k≥10-7 m/s i aż 750 mg/kg suchej masy dla k<10-7 m/s! Jeszcze bardziej liberalnie potraktowany został benzen – wartości dopuszczalne to odpowiednio 3 oraz 150 mg/kg suchej masy – czyli 50-krotna różnica. Co ciekawe niewiele się w tej kwestii zmieniło od roku 2002 ponieważ uchylone Rozporządzenie również określało graniczne wartości wodoprzepuszczalności:

Warto zwrócić uwagę, że nawet przywołane w tekście wartości są identyczne. Różnica polega jedynie na tym, że aktualny dokument zdaje się kłaść bardziej zdecydowany nacisk na konieczność określenia współczynnika wodoprzepuszczalności. Do tego ten wymóg akredytacji… Czy słusznie? Biorąc pod uwagę różnice w dopuszczalnych wartościach poszczególnych związków i pierwiastków w zależności od rodzaju gruntu – zdecydowanie tak i zdecydowanie metodą akredytowaną ponieważ to zagwarantuje nam rzetelny wynik i dzięki temu rzetelną ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi a błędy w tym zakresie potrafią być bardzo kosztowne…

Informujemy, że spółka Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach jest w likwidacji.

Obecnie zajmujemy się kończeniem rozpoczętych prac, nie przyjmujemy nowych zleceń i nie organizujemy badań biegłości.

Dziękujemy za wieloletnie zaufanie. Było nam niezmiernie miło z Państwem współpracować w ciągu minionych dekad naszej działalności.

Telefon/Fax

Tel. 41 365 10 00
Fax. 41 365 10 10

EMAIL

info@pgkielce.pl

Adres

ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce

Dane firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O. w likwidacji
KRS: 0000218880 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679
REGON: 292884283 NIP: 6572586754
SWIFT: INGBPLPW
BDO: 000005627